INDIAN SOCIAL CLUB, SOHAR
Membership Info    Founder Members  2013     2014     2015     2016     2017     2018      2019    2021


INDIAN SOCIAL CLUB, SOHAR
Family Membership
ID Wise   Name Wise
ISCS ID Name   ISCS ID Name
7 RAJIV TANDON   949 ABHAY WADJIKAR
9 M K MAHADEVAN   258 ABHIJIT GHOSH
10 RAJAGOPALAN RAVISHANKAR   207 ABRAHAM GEORGE
18 ELANGOVAN VALLIAMAI GOVINDASAMY   170 AJAY GUPTA
42 RAMESH GOPAL   100 AJAY KUNDANLAL DAMANI
45 NARENDRA BABU   328 AJAY T INGLE
48 SHIRISH GANESH KHARE   894 AKSHAY NARENDRA DIVECHA
88 BIPULANANDA BAG   830 AMAR SHAH
93 RODNEY AGUIAR   866 AMLESHWAR DAYAL
94 GURPREET SINGH RANDHAWA   934 ANEESH KUMAR SHANDILYA
99 SREEKUMAR CHEMBATH VELLATUTHODI   227 ANIL BEDI
100 AJAY KUNDANLAL DAMANI   885 ANIL KUMAR K G
101 RAMESH T C   813 ANUP GUPTA
119 RAJESH KONDALA   861 AROCKIA PHILIP RAJ
121 MANI SHEKHAR JHA   250 ARUN KUMAR SINHA
123 KHALID FAZAL   350 ASHOK KUMAR MISRA
135 ASIM MOHD SHAHABUDDIN   898 ASHOK KUMAR PITTE
151 RAVINDRAN RAMABADRAN   930 ASHOK SHETTY
159 RAJIB L BANDYOPADHYAY   135 ASIM MOHD SHAHABUDDIN
170 AJAY GUPTA   938 ASIT CHAWLA
175 D ANANDHAN   803 AVINASH NIGOTE
184 DR M YUNUS QURESHI   950 BHABOTOSH CHOWDHURY
185 V.S.VISWANATH   273 BIJENDER MALPANI (BIJU)
187 J DESING   88 BIPULANANDA BAG
207 ABRAHAM GEORGE   810 BRAJ KISHOR BACHCHAN
217 UMESH SHARMA   855 CHANDRA MOHAN
219 SUDHIR KUMAR ANTALA   969 CHANDRSHEKHAR GOSAIN
224 PRAVEEN PRABHU   954 CHOKSHI BHUMIKA HETAL
227 ANIL BEDI   175 D ANANDHAN
235 PRANAV D BHATT   948 DILEEP NIGAM
237 SRIHARI CHODAGIRI   498 DINESH J SHETTY
250 ARUN KUMAR SINHA   959 DR ATUL KUMAR BHARTI
258 ABHIJIT GHOSH   333 DR JOSE PALIAN
260 RAMKUMAR SHARMA   184 DR M YUNUS QURESHI
273 BIJENDER MALPANI (BIJU)   912 DR MOHINI ABREO
279 SANJAY PUROHIT   901 DR MRIDULA MADHAVAN
298 SANTANU KUMAR SARANGI   902 DR PROMOD KUMAR
305 SRIMOY MUKHERJEE   956 DR RAKESH KUMAR
328 AJAY T INGLE   957 DR SATISHKUMAR N
333 DR JOSE PALIAN   458 DR SHEFALI SHARMA
344 K. SRIRAM   502 DR SNEHANGSU BASU
346 RAJESH SRINIVASAN   637 DR SUDHAKAR SUBRAMANIAM
350 ASHOK KUMAR MISRA   924 DR VARNA MENON
392 PRADEEP JAIN   619 DR VIPRA SHREE
413 RAJIVA SHEKHER JHA   18 ELANGOVAN VALLIAMAI GOVINDASAMY
419 SANCHITA VERMA   965 ESWARAN RAJA
422 SHRINIVAS ANANT SOHANI   928 GANESH SHARMA
458 DR SHEFALI SHARMA   499 GATIPANA DASH
498 DINESH J SHETTY   503 GIRISH CHOPDE
499 GATIPANA DASH   94 GURPREET SINGH RANDHAWA
502 DR SNEHANGSU BASU   616 HARISHA K SHETTY
503 GIRISH CHOPDE   931 HOSHANG KISHOR JAVA
505 NAGARAJ BIRADAR   187 J DESING
513 PITCHIAH PANDARAM   730 JANA RATHINAM R
546 RAMADOSS RAMKUMAR   606 JANARDHAN BANTWALKAR
591 SUJAN SEN   955 K K JAYAKUMAR
606 JANARDHAN BANTWALKAR   344 K. SRIRAM
616 HARISHA K SHETTY   881 KAIMAL VIJAYKUMAR
619 DR VIPRA SHREE   642 KALLIANPUR GAJANANA BALIGA
630 LAKSHMANAN R    953 KALPESH H DESAI
633 MANJEET SINGH   123 KHALID FAZAL
637 DR SUDHAKAR SUBRAMANIAM   939 KSHITIJ GUPTA
639 SHAIK ABDUL KHADAR   942 KUMBLE CHANDRAKANTH KINI
642 KALLIANPUR GAJANANA BALIGA   630 LAKSHMANAN R 
667 NURSELIM   940 LAXMAN KULKARNI
710 MANOJ HUMAD   9 M K MAHADEVAN
730 JANA RATHINAM R   900 MAHESH SHARAD APHALE
741 VENKATESWARARAO P   121 MANI SHEKHAR JHA
754 RAVINDRANATH PRABHAKARAN   633 MANJEET SINGH
760 VENKATA KRISHNARAO S   710 MANOJ HUMAD
761 SANTOSH BALKRISHNA SWAMI   935 MAYANK JAIN
768 NADEEM AHMED   768 NADEEM AHMED
769 TARUN FALODIA   505 NAGARAJ BIRADAR
775 TARUN MUDI   45 NARENDRA BABU
776 RAJESH MISHRA   936 NITHIN KAPIL SHARMA
798 S KARTHIKEYAN   667 NURSELIM
803 AVINASH NIGOTE   952 PILLADI V V SRINIVAS
810 BRAJ KISHOR BACHCHAN   513 PITCHIAH PANDARAM
813 ANUP GUPTA   914 PIYUSH TAUNK
824 VIRAL THAKKAR   392 PRADEEP JAIN
830 AMAR SHAH   842 PRANAB BHATTACHARYA
834 SUMIT KUMAR YADAV   235 PRANAV D BHATT
838 SHYAM BHATTACHARYA   224 PRAVEEN PRABHU
842 PRANAB BHATTACHARYA   933 RAHUL AVINASH PANSE
855 CHANDRA MOHAN   10 RAJAGOPALAN RAVISHANKAR
856 RAJAMOHAN NATARAJAN   856 RAJAMOHAN NATARAJAN
860 SYED BAQUER HUSSAIN   119 RAJESH KONDALA
861 AROCKIA PHILIP RAJ   776 RAJESH MISHRA
862 VENUGOPAL ALIGETI   346 RAJESH SRINIVASAN
866 AMLESHWAR DAYAL   932 RAJESHKUMAR PANDEY
870 SANJAY SINGH YADAV   159 RAJIB L BANDYOPADHYAY
880 SANDEEP PATIL   7 RAJIV TANDON
881 KAIMAL VIJAYKUMAR   413 RAJIVA SHEKHER JHA
882 SATHEESH R MENON   546 RAMADOSS RAMKUMAR
885 ANIL KUMAR K G   42 RAMESH GOPAL
890 VINITKUMAR KRISHNAKUMAR   101 RAMESH T C
894 AKSHAY NARENDRA DIVECHA   260 RAMKUMAR SHARMA
896 UTKARSH RAMBHAU BALLAL   151 RAVINDRAN RAMABADRAN
898 ASHOK KUMAR PITTE   754 RAVINDRANATH PRABHAKARAN
900 MAHESH SHARAD APHALE   93 RODNEY AGUIAR
901 DR MRIDULA MADHAVAN   798 S KARTHIKEYAN
902 DR PROMOD KUMAR   419 SANCHITA VERMA
903 SUNIL KUMAR SINGH   880 SANDEEP PATIL
912 DR MOHINI ABREO   279 SANJAY PUROHIT
914 PIYUSH TAUNK   870 SANJAY SINGH YADAV
915 SHIVPAL SINGH   937 SANJAY SRIVASTAVA
924 DR VARNA MENON   298 SANTANU KUMAR SARANGI
928 GANESH SHARMA   761 SANTOSH BALKRISHNA SWAMI
929 SARWESHWAR BIYANI   929 SARWESHWAR BIYANI
930 ASHOK SHETTY   882 SATHEESH R MENON
931 HOSHANG KISHOR JAVA   639 SHAIK ABDUL KHADAR
932 RAJESHKUMAR PANDEY   48 SHIRISH GANESH KHARE
933 RAHUL AVINASH PANSE   970 SHIRISH M NARSAPUR
934 ANEESH KUMAR SHANDILYA   915 SHIVPAL SINGH
935 MAYANK JAIN   422 SHRINIVAS ANANT SOHANI
936 NITHIN KAPIL SHARMA   838 SHYAM BHATTACHARYA
937 SANJAY SRIVASTAVA   99 SREEKUMAR CHEMBATH VELLATUTHODI
938 ASIT CHAWLA   237 SRIHARI CHODAGIRI
939 KSHITIJ GUPTA   305 SRIMOY MUKHERJEE
940 LAXMAN KULKARNI   947 SRINIVAS RAO MUDDANA
941 YOGESH KUMAR SINHA   951 SUBRATA PAL
942 KUMBLE CHANDRAKANTH KINI   219 SUDHIR KUMAR ANTALA
947 SRINIVAS RAO MUDDANA   591 SUJAN SEN
948 DILEEP NIGAM   834 SUMIT KUMAR YADAV
949 ABHAY WADJIKAR   903 SUNIL KUMAR SINGH
950 BHABOTOSH CHOWDHURY   860 SYED BAQUER HUSSAIN
951 SUBRATA PAL   769 TARUN FALODIA
952 PILLADI V V SRINIVAS   775 TARUN MUDI
953 KALPESH H DESAI   968 TATA MADHUSUDAN
954 CHOKSHI BHUMIKA HETAL   966 THANGARAJ JOHN KENNEDY
955 K K JAYAKUMAR   217 UMESH SHARMA
956 DR RAKESH KUMAR   896 UTKARSH RAMBHAU BALLAL
957 DR SATISHKUMAR N   185 V.S.VISWANATH
958 VIKAS KUMAR AGARWAL   967 VARGHESE MATHEWS
959 DR ATUL KUMAR BHARTI   760 VENKATA KRISHNARAO S
965 ESWARAN RAJA   741 VENKATESWARARAO P
966 THANGARAJ JOHN KENNEDY   862 VENUGOPAL ALIGETI
967 VARGHESE MATHEWS   958 VIKAS KUMAR AGARWAL
968 TATA MADHUSUDAN   890 VINITKUMAR KRISHNAKUMAR
969 CHANDRSHEKHAR GOSAIN   824 VIRAL THAKKAR
970 SHIRISH M NARSAPUR   941 YOGESH KUMAR SINHA
SINGLE MEMBERSHIP
ID Wise   Name Wise
ISCS ID Name   ISCS ID Name
51 DILIB VINAYAK THITE   964 AKTHAR RAZUL M S
351 RAGHUNATH PRASAD RATH   596 ANANTHKUMAR RAJAMANI
596 ANANTHKUMAR RAJAMANI   51 DILIB VINAYAK THITE
701 SAMIUL KHANDAKAR   845 DR AMUTHA SRIKUMAR
817 PRAMOD B PILLAI   921 DR ANWER SABIL
845 DR AMUTHA SRIKUMAR   943 DR K RAJAVEL
849 SWARNAVO BASU   960 DR VANDANA PANDIT
899 SANTOSH PARUTAPPA KHASGE   945 HARISH HASEEB
907 RICHA   962 HASIBUL SAIKH
911 SYED IMTIYAZUDDIN ILYAS   944 MOHAMMAD KABUL HOSSAIN
921 DR ANWER SABIL   946 P LAXMAN RAO
943 DR K RAJAVEL   817 PRAMOD B PILLAI
944 MOHAMMAD KABUL HOSSAIN   351 RAGHUNATH PRASAD RATH
945 HARISH HASEEB   907 RICHA
946 P LAXMAN RAO   701 SAMIUL KHANDAKAR
960 DR VANDANA PANDIT   899 SANTOSH PARUTAPPA KHASGE
961 SOUNDARAPANDIYAN RAMASAMY   961 SOUNDARAPANDIYAN RAMASAMY
962 HASIBUL SAIKH   849 SWARNAVO BASU
963 VENUGOPAL RAJENDRAN   911 SYED IMTIYAZUDDIN ILYAS
964 AKTHAR RAZUL M S   963 VENUGOPAL RAJENDRAN
 
Copyright © 2010 Indian Social Club ,SOHAR. All rights reserved.