INDIAN SOCIAL CLUB, SOHAR
Membership Info    Founder Members  2013     2014     2015     2016     2017     2018      2019    2020    2021


 
INDIAN SOCIAL CLUB, SOHAR
FAMILY MEMBERSHIP
ID WISE NAME WISE
ID Name ID Name
7 RAJIV TANDON 258 ABHIJIT GHOSH
9 M K MAHADEVAN 207 ABRAHAM GEORGE
18 ELANGOVAN VALLIAMAI GOVINDASAMY 100 AJAY KUNDANLAL DAMANI
42 RAMESH GOPAL 328 AJAY T INGLE
48 SHIRISH GANESH KHARE 200 AKBAR HAYAT KHAN
88 BIPULANANDA BAG 889 AMIT KUMAR UPADHYAY
94 GURPREET SINGH RANDHAWA 866 AMLESHWAR DAYAL
100 AJAY KUNDANLAL DAMANI 987 ANAND AGRAWAL
119 RAJESH KONDALA 934 ANEESH KUMAR SHANDILYA
121 MANI SHEKHAR JHA 227 ANIL BEDI
123 KHALID FAZAL 991 ANUP KUMAR GUHA
135 ASIM MOHD SHAHABUDDIN 250 ARUN KUMAR SINHA
151 RAVINDRAN RAMABADRAN 135 ASIM MOHD SHAHABUDDIN
154 JAYASANKAR R 803 AVINASH NIGOTE
159 RAJIB L BANDYOPADHYAY 993 BHASKAR KUMAR SHETH
175 D ANANDHAN 994 BHAVESH S CHOKSHI
187 J DESING 273 BIJENDER MALPANI (BIJU)
200 AKBAR HAYAT KHAN 88 BIPULANANDA BAG
207 ABRAHAM GEORGE 175 D ANANDHAN
213 SURESH ENNAZHIYIL 972 DEEPAK KUMAR GUPTA
217 UMESH SHARMA 948 DILEEP NIGAM
219 SUDHIR KUMAR ANTALA 498 DINESH J SHETTY
224 PRAVEEN PRABHU 986 DR MANJUNATH
227 ANIL BEDI 901 DR MRIDULA MADHAVAN
250 ARUN KUMAR SINHA 974 DR PANKAJ SHARMA
258 ABHIJIT GHOSH 956 DR RAKESH KUMAR
260 RAMKUMAR SHARMA 502 DR SNEHANGSU BASU
273 BIJENDER MALPANI (BIJU) 924 DR VARNA MENON
298 SANTANU KUMAR SARANGI 18 ELANGOVAN VALLIAMAI GOVINDASAMY
304 HARESH PRABHU 965 ESWARAN RAJA
328 AJAY T INGLE 499 GATIPANA DASH
344 K. SRIRAM 980 GAURAV AJMEKA
346 RAJESH SRINIVASAN 503 GIRISH CHOPDE
413 RAJIVA SHEKHER JHA 94 GURPREET SINGH RANDHAWA
422 SHRINIVAS ANANT SOHANI 989 GURUPRASAD RAO
498 DINESH J SHETTY 304 HARESH PRABHU
499 GATIPANA DASH 616 HARISHA K SHETTY
502 DR SNEHANGSU BASU 187 J DESING
503 GIRISH CHOPDE 606 JANARDHAN BANTWALKAR
505 NAGARAJ BIRADAR 154 JAYASANKAR R
513 PITCHIAH PANDARAM 955 K K JAYAKUMAR
606 JANARDHAN BANTWALKAR 344 K. SRIRAM
616 HARISHA K SHETTY 642 KALLIANPUR GAJANANA BALIGA
642 KALLIANPUR GAJANANA BALIGA 953 KALPESH H DESAI
667 NURSELIM 123 KHALID FAZAL
741 VENKATESWARARAO P 977 KOLATE KARNANAND
754 RAVINDRANATH PRABHAKARAN 939 KSHITIJ GUPTA
760 VENKATA KRISHNARAO S 9 M K MAHADEVAN
761 SANTOSH BALKRISHNA SWAMI 900 MAHESH SHARAD APHALE
768 NADEEM AHMED 121 MANI SHEKHAR JHA
769 TARUN FALODIA 877 MANOJ KUMAR
779 VEGI SREERAMU 990 MANOJ KUMAR DUBEY
803 AVINASH NIGOTE 935 MAYANK JAIN
824 VIRAL THAKKAR 768 NADEEM AHMED
834 SUMIT KUMAR YADAV 505 NAGARAJ BIRADAR
838 SHYAM BHATTACHARYA 976 NAINA BHAVIN GANDHI
842 PRANAB BHATTACHARYA 979 NARAYANA RAO SIRAM
862 VENUGOPAL ALIGETI 936 NITHIN KAPIL SHARMA
866 AMLESHWAR DAYAL 667 NURSELIM
877 MANOJ KUMAR 513 PITCHIAH PANDARAM
880 SANDEEP PATIL 914 PIYUSH TAUNK
882 SATHEESH R MENON 975 PRADEEP TIWARI
889 AMIT KUMAR UPADHYAY 842 PRANAB BHATTACHARYA
900 MAHESH SHARAD APHALE 224 PRAVEEN PRABHU
901 DR MRIDULA MADHAVAN 984 RAGHAV SALUNKE
914 PIYUSH TAUNK 992 RAJENDRA K UMREDKAR
915 SHIVPAL SINGH 119 RAJESH KONDALA
924 DR VARNA MENON 346 RAJESH SRINIVASAN
932 RAJESHKUMAR PANDEY 932 RAJESHKUMAR PANDEY
934 ANEESH KUMAR SHANDILYA 159 RAJIB L BANDYOPADHYAY
935 MAYANK JAIN 7 RAJIV TANDON
936 NITHIN KAPIL SHARMA 413 RAJIVA SHEKHER JHA
939 KSHITIJ GUPTA 983 RAJNISH MISHRA
941 YOGESH KUMAR SINHA 42 RAMESH GOPAL
948 DILEEP NIGAM 260 RAMKUMAR SHARMA
953 KALPESH H DESAI 151 RAVINDRAN RAMABADRAN
955 K K JAYAKUMAR 754 RAVINDRANATH PRABHAKARAN
956 DR RAKESH KUMAR 973 RITESH AGARWAL
958 VIKAS KUMAR AGARWAL 985 RIZWAN SIDIQUE TAJ
965 ESWARAN RAJA 982 ROSHAN ANDRADE
971 SELVARAJ KAMATCHI 880 SANDEEP PATIL
972 DEEPAK KUMAR GUPTA 978 SANDIP GORE
973 RITESH AGARWAL 298 SANTANU KUMAR SARANGI
974 DR PANKAJ SHARMA 761 SANTOSH BALKRISHNA SWAMI
975 PRADEEP TIWARI 882 SATHEESH R MENON
976 NAINA BHAVIN GANDHI 971 SELVARAJ KAMATCHI
977 KOLATE KARNANAND 48 SHIRISH GANESH KHARE
978 SANDIP GORE 915 SHIVPAL SINGH
979 NARAYANA RAO SIRAM 422 SHRINIVAS ANANT SOHANI
980 GAURAV AJMEKA 838 SHYAM BHATTACHARYA
982 ROSHAN ANDRADE 219 SUDHIR KUMAR ANTALA
983 RAJNISH MISHRA 834 SUMIT KUMAR YADAV
984 RAGHAV SALUNKE 988 SUNDER RAJAN N
985 RIZWAN SIDIQUE TAJ 213 SURESH ENNAZHIYIL
986 DR MANJUNATH 769 TARUN FALODIA
987 ANAND AGRAWAL 217 UMESH SHARMA
988 SUNDER RAJAN N 779 VEGI SREERAMU
989 GURUPRASAD RAO 760 VENKATA KRISHNARAO S
990 MANOJ KUMAR DUBEY 741 VENKATESWARARAO P
991 ANUP KUMAR GUHA 862 VENUGOPAL ALIGETI
992 RAJENDRA K UMREDKAR 958 VIKAS KUMAR AGARWAL
993 BHASKAR KUMAR SHETH 824 VIRAL THAKKAR
994 BHAVESH S CHOKSHI 941 YOGESH KUMAR SINHA
SINGLE MEMBERSHIP
ID WISE NAME WISE
ID Name ID Name
51 DILIB VINAYAK THITE 51 DILIB VINAYAK THITE
333 DR JOSE PALIAN 333 DR JOSE PALIAN
351 RAGHUNATH PRASAD RATH 962 HASIBUL SAIKH
701 SAMIUL KHANDAKAR 981 INTESHAR AHMAD SIDDIQUI
817 PRAMOD B PILLAI 944 MOHAMMAD KABUL HOSSAIN
849 SWARNAVO BASU 817 PRAMOD B PILLAI
896 UTKARSH RAMBHAU BALLAL 351 RAGHUNATH PRASAD RATH
899 SANTOSH PARUTAPPA KHASGE 701 SAMIUL KHANDAKAR
917 SUNIL YASHWANT PARADKAR 899 SANTOSH PARUTAPPA KHASGE
944 MOHAMMAD KABUL HOSSAIN 917 SUNIL YASHWANT PARADKAR
962 HASIBUL SAIKH 849 SWARNAVO BASU
981 INTESHAR AHMAD SIDDIQUI 896 UTKARSH RAMBHAU BALLAL
 
Copyright © 2010 Indian Social Club ,SOHAR. All rights reserved.